images/slogan1.jpg

REGULAMIN POLA GOLFOWEGO - Kalinowe Pola Golf Course

Niniejszy regulamin wewnętrzny określa zasady dotyczące działania i organizacji Kalinowe Pola Golf Course.
W trosce o bezpieczeństwo graczy oraz jakość funkcjonowania pola, każda osoba przebywająca na terenie pola golfowego Kalinowe Pola Golf Course ma obowiązek zapoznania się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

I  ZASADY Z KORZYSTANIA Z 18-DOŁKOWEGO POLA
1. Do korzystania z Pola po wcześniejszej rejestracji w recepcji klubu lub rezerwacji online, uprawnieni są:
a) członkowie "Kalinowe Pola" – bezpłatnie,
b) goście "Kalinowe Pola" posiadający aktualną kartę ZK lub HCP - po uiszczeniu opłaty za wstęp na pole 18 dołkowe i rejestracji w recepcji Klubu.
2. Na terenie Pola obowiązują reguły gry w golfa R&A.
3. Pierwszeństwo gry na Polu mają: 
a) grupy zaczynające od TEE nr 1,
b) starty z TEE nr 10 dozwolone są tylko dla członków KPGC w godzinach od 08:00 do 09:40, z wyjątkiem dni turniejowych, z ryzykiem nie ukończenia pełnej rundy
lub po uzgodnieniu z Obsługą Pola,
c) grupy 4 osobowe (maksymalna ilość graczy), następnie grupy 3, 2 i na końcu 1 osobowe.
4. Gracz musi być zawsze gotowy do gry kiedy jest jego kolej uderzenia. Niedopuszczalne są nieuzasadnione przerwy w grze. Gracze robiący przerwę po 9 dołku tracą 
pierwszeństwo na TEE nr 10. Po zakończeniu dołka grupa powinna natychmiast opuścić green.
5. Grupy grające wolniej, mające przed sobą minimum jeden wolny dołek, zobowiązane są do przepuszczenia szybciej grających grup.
6. W przypadku uderzenia piłki w kierunku innych graczy należy ostrzec ich głośnym okrzykiem FORE! (Foooooooorr!!!!).
7. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Obowiązuje zakaz zbliżania się do stawów i rowów na terenie Pola.
8. Każdy gracz ma obowiązek: 
a) naprawy swoich divotów - wyrwane kawałki darni,
b) naprawy pitch marków - zagłębienia, ślady powstałe po lądowaniu piłki na greenie,
c) zagrabienia bunkrów - zagłębień wypełnionych piaskiem,
d) posiadania swojej (własnej lub wypożyczonej) torby z kijami.
9. Zabrania się: 
a) wykonywania próbnych zamachów na TEE (startach poszczególnych dołków),
b) gry na dołku, jeśli gracze z przodu znajdują się w zasięgu uderzenia,
c) przeszkadzania innym graczom po przez hałasowanie lub rozmowy,
d) wjeżdżania wózkami golfowymi oraz „Melexami” na obszar tee i green oraz wzniesienia otaczające green,
e) prowadzenia "Melexów" przez osoby poniżej 16 roku życia,
f) gry piłkami treningowymi (z driving range).
10. Prosimy o:
a) wrzucanie połamanych kołeczków TEE do specjalnych pojemników znajdujących się na każdym starcie,
b) utrzymanie czystości na terenie całego obiektu,
c) podporządkowanie się zarządzeniom i poleceniom Dyrekcji Pola Golfowego oraz wyznaczonych pracowników,
d) strój zgodny z etykietą ubioru golfisty (koszulka polo, spodnie za wyjątkiem jeans i dres, bermudy). Niedopuszczalny jest niekompletny ubiór np. brak koszulki.

II  ZASADY Z KORZYSTANIA Z AKADEMII
1. Do korzystania z akademii uprawnienie są:
a) członkowie "Kalinowe Pola" – bezpłatnie,
b) goście "Kalinowe Pola" posiadający aktualną kartę ZK lub HCP - po uiszczeniu opłaty za wstęp na Akademią lub pole 18 dołkowe,
c) Pozostałe osoby, pod warunkiem uiszczenia opłaty za wstęp na Akademię oraz:
- Odbycia minimum jednej godziny zajęć z dowolnym trenerem KPGC ,
- Opieki jednego z członków KPGC posiadającego aktualną kartę ZK lub HCP.
2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na Akademii jedynie pod opieką dorosłych (rodzic, opiekun, trener).
3. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
4. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Obowiązuje zakaz zbliżania się do stawów i rowów na terenie Akademii.
5. Każdy użytkownik ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i poleceniom Dyrekcji Pola Golfowego oraz wyznaczonych pracowników.

III  ZASADY KORZYSTANIA Z DRIVING RANGE
1. Żetony na piłki treningowe oraz sprzęt można nabyć lub wypożyczyć w recepcji domu klubowego.
2. Na stanowisku znajdować się może tylko i wyłącznie jedna osoba.
3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Driving Range tylko pod opieką dorosłych.
4. Gra z trawy dozwolona tylko i wyłącznie z miejsc specjalnie wyznaczonych linką.
5. Prosimy o:
a) zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z Driving Range,
b) nie przekraczanie czerwonej linii, w kierunku gry, w czasie gdy inna osoba znajduje się na stanowisku,
c) przemieszczanie się pomiędzy stanowiskami za wyznaczoną czerwoną linią,
d) zachowanie zgodne z etykietą golfową,
e) nie przeszkadzanie innym graczom poprzez hałasowanie lub rozmowy,
f) zachowanie ostrożności gdy na płycie Driving Range znajdują się pracownicy pola, 
g) nie celowanie piłkami w maszynę do zbierania piłek,
h) odkładanie koszyczków na swoje miejsce,
i) utrzymywanie czystości na Driving Range i wrzucanie śmieci do koszy.
6. Na terenie Driving Range obowiązuje zakaz:
a) wchodzenia na trawę (z wyłączeniem miejsca do wybijania piłek oznaczonych linką),
b) zbierania wybitych piłek, nawet znajdujących się w bliskiej odległości,
c) wynoszenia piłek poza teren Driving Range,
d) spożywania alkoholu i/lub narkotyków.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z WÓZKA ELEKTRYCZNEGO TYPU MELEX
1. Osoba wynajmująca powyższy pojazd użytkuje go na własną odpowiedzialność.
2. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wypożyczającego.
3. Wynajmujący odpowiedzialny jest za pokrycie wszelkich szkód w skutek niewłaściwego użytkowania pojazdu.
4. Zabrania się prowadzenia pojazdu przez osoby poniżej 16 roku życia oraz osoby pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków.
5. Zabrania się jeżdżenia lub wożenia sprzętu dla więcej niż dwóch osób.
6. Osoba wynajmująca musi przestrzegać oznakowania pola oraz poleceń Marshalla.
7. Zabrania się wjeżdżania na tee, greeny, górki otaczające greeny oraz spadki większe niż 40%.
8. W przypadku wynajęcia pojazdu na rundę powinien on zostać zdany maksymalnie po upływie 5 i pół godziny od odbioru klucza. W przypadku wynajęcia na cały dzień 
pojazd należy zdać przez zamknięciem budynku klubowego.
9. Prosimy o pobranie pojazdu zgodnego z numerem na kluczyku.
10. Zabrania się jazdy pojazdem elektrycznym po drogach publicznych.

V POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klienci Kalinowe Pola Golf Course pozostawiają samochody oraz sprzęt na własną odpowiedzialność.
2. Prosimy o pozostawianie rowerów w wyznaczonym do tego miejscu na parkingu.
3. Zabrania się wnoszenia sprzętu golfowego do budynku klubowego (z wyjątkiem garażu) oraz na taras.
4. Miejsca na sprzęt golfowy w garażu przeznaczone są wyłącznie dla osób wynajmujących je na dany sezon oraz dla gości Golf Village.
5. Prosi się o przestrzeganie oznakowania obiektu (miejsca parkingowe, zakazy wstępu, ruch pojazdów elektrycznych oraz pieszych).
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego zobowiązane są do zawiadamiania personelu Kalinowe Pola Golf Course o każdej zauważonej nieprawidłowości,
bądź naruszeniu Regulaminu przez inne osoby. 
7. Gra na polu golfowym z psem oraz spacer po terenie pola golfowego może odbyć się jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody pracownika obsługi Kalinowe Pola Golf Course pod warunkiem: 
a) trzymania psa na smyczy oraz sprzątania po nim, w tym naprawę wyrządzonych szkód,
b) braku utrudnienia dla pozostałych graczy i pracowników pola,
c) nie wchodzenia na green, tee oraz do bunkra z psem.

VI CZŁONKOSTWO
1. Aby zostać członkiem Kalinowe Pola Golf Course należy wypełnić wniosek o prawo do gry oraz uiścić opłatę członkowską.
2. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie,
b) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu podjętą zwykłą większością głosów w przypadku działania na szkodę Pola, nieprzestrzegania postanowień regulaminów i uchwał oraz niepłacenia składek członkowskich do końca stycznia każdego roku,
c) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
d) utraty zdolności do czynności prawnych,
e) rozwiązania lub likwidacji Klubu,
f) śmierci członka.
3. Od decyzji Zarządu pozbawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być złożone na piśmie - poprzez Zarząd - w terminie 30 dni od ogłoszenia  
decyzji. Za datę ogłoszenia przyjmuje się osobiste pokwitowanie odbioru decyzji, względnie datę doręczenia listu doręczonego za pośrednictwem poczty. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania 
przez Walne Zebranie, członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich.
4. Składki członkowskie i opłata wpisowa na rzecz Klubu nie podlegają zwrotowi po ustaniu członkostwa.

Każdy użytkownik ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i poleceniom Dyrekcji Pola Golfowego oraz wyznaczonych pracowników.
Zarządca ani Właściciel obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: 
a) wszelkie szkody powstałe w czasie przebywania na obiekcie, w szczególności szkody na mieniu bądź osobie powstałe z winy lub wskutek niedbalstwa grających 
i przebywających na obiekcie, 
b) szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania Regulaminu obiektu,
c) rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie.
Osoby przebywają na terenie Pola na własną odpowiedzialność, a gra na nim równoznaczna jest z akceptacją powyższego Regulaminu.