SCORE:

wynik podliczonych uderzeń

Aktualności

2019-06-20

Turniej Prezesa

 Turniej o Puchar Prezesa 2019

 
 
Harmonogram
Termin : Sobota, 29.06.2019
Start Turnieju : godzina 08:00
Liczba graczy : maksymalnie 120 graczy (60 drużyn)
 
Wyniki i wręczenie nagród : Sobota, około godz. 16:30
 
Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 28.09 do godziny 12:00.
Lista startowa będzie opublikowana w piątek około godziny 17:00 na stronie internetowej, FB oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym.
 
Pierwszeństwo w zapisach mają Członkowie Kalinowe Pola Golf Course.
W drużynie może znajdować się maksymalnie jeden Junior.
 
8:00 - 10:30 – start z Tee 1 i 10.
13:00 - 16:00 grill, bufet oraz dzik na tarasie domku klubowego
16:30 – Rozdanie nagród
 
KATEGORIE I FORMATY:
 
Greensome Stroke Play Netto i Brutto
Gramy w drużynach dwuosobowych. Każdy z członków drużyny oddaje pierwsze uderzenie na każdym dołku. Następnie członkowie drużyny wybierają "lepszą" piłkę z dwóch i kontynuują dołek jedną piłką uderzając ją naprzemian aż do wbicia piłki do dołka. Np. jeżeli po pierwszych uderzeniach wybrana została piłka gracza B to następne uderzenie oddaje gracz A. Następnie znowu B. Proces powtarza się na
każdym dołku. Dwie szansę z Tee następnie jedna piłka na zmianę. HCP drużyny zostanie obliczony wg załączonej tabelki w kolejności: zaokrąglony HCP - tabela - slope pola z żółtych Tee. Dokładny HCP każdego gracza może wynosić maksymalnie 36.
 
Brutto:
I miejsce - Zdobywcy Pucharu Prezesa
 
Netto: 
I miejsce 
II miejsce
III miejsce
Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz Reguł Lokalnych. Podczas gry dozwolone jest poruszanie się Melexami. Dopuszcza się korzystanie z dalmierzy laserowych i GPS pod warunkiem, że przyrządy nie posiadają pomiarów temperatury lub wysokości.
 
TEE STARTOWE:
Panowie – żółte
Panie - czerwone
Juniorzy do 12 roku życia włącznie - czerwone
Juniorzy 13 lat i więcej - żółte
Juniorki - czerwone
 
Rozstrzyganie remisów:
Brutto - o I miejsce dogrywka na dołkach wyznaczonych przez komitet turniejowy.
o pozostałe miejsca countback w kolejności: najlepsze ostatnie 9,6,3,1 dołek.
Netto - o wszystkie miejsca countback w kolejności: najlepsze ostatnie 9,6,3,1 dołek.
 
Koszt uczestnictwa dla Członków Klubu: 100 PLN
Koszt uczestnictwa dla Gości 250 PLN
Juniorzy 50% zniżki.
 
Komitet turniejowy: 
Andrzej Zawistowski 
Jakub Ossowski
Tomasz Malec
 
Sędzią turnieju jest:
Jakub Ossowski - 724067004
 
Reguły i etykieta:
-Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules
Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
-Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych
wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu
takiej kary może podjąć Sędzia Główny lub Komitet Turnieju na podstawie oceny sytuacji (Reg. 33-7).
Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
-Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w
wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do
gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o
czasie będzie utrata dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy
zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany.
Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o
wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest
wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
-Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna
zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej
reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).
Zdawanie kart wyników:
-Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest
markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za
złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się
będzie w Recepcji przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od
zakończenia rundy.
- Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany,
chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).
-Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.
Opóźnianie gry:
-Wolne tempo gry Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać
dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do
grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym
momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna
grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica
czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która
przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach
grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego
ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć 40 sekund. Czas spędzony na pomiarze
odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się
od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie
piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych
na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na
uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę
i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play i stableford
jest:
· Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.
· Drugie wykroczenie: jedno uderzenie karne.
· Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę:
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że
istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i
wszystkie wyniki danej rundy.
Sprzęt elektroniczny:
-Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione.
Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub
Komitetem Turnieju.
-Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli
podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów
mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy
dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia
karne w stroke play. Następne naruszenie reguły 14-3 skutkuje dyskwalifikacją.
Wózki golfowe elektryczne i wózki typu melex:
Wózki elektryczne oraz wózki typu melex są dozwolone.
Postanowienia dodatkowe:
a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,
zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony
przez organizatora Turnieju podmiot.
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z
wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
wydawniczych.
c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w
przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach,
ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w
Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania
wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych
z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.
e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju
wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz
dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.
f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie, Ul.
Golfowa 1, 66-213 Skąpe.
g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia
tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe
Pola Sp. z o.o.bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl.
h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o
uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego
wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie ogólnym jak i
regulaminie poszczególnych turniejów
website awards