HOLE IN ONE:

Uderzenie z tee prosto do dołka - sen wszystkich golfistów. Ale żeby nie stał się senną zmorą, to najbardziej zapobiegliwi optymiści zawierają ubezpieczenie, które sfinansuje szampana dla wszystkich graczy na całym polu, ponieważ tacy szczęściarze muszą go zwyczajowo postawić.

Aktualności

2019-10-31

Turniej Flagi Narodowej.

Turniej „Flagi Narodowej”

 

Tee time

 

WYNIKI

Harmonogram:

Termin: 10 Listopada 2019

Start Turnieju: godzina 09:30 

Grupy po 2 drużyny co 10 minut z Tee nr 1

 

Zgłoszenia przyjmujemy do soboty 09 listopada do godziny 12.00.
Lista startowa będzie opublikowana 09 listopada około godziny 16.00 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Regulamin:
 
Gra odbywa się w 2 osobowych drużynach, w systemie „lepszego wyniku netto” z danej drużyny na każdym dołku. Każdy z graczy w drużynie otrzymuje ¾ swojego handikapu.

Ideą gry jest pokonanie jak najdłuższego dystansu w 72 uderzenia. Pierwszy flight otrzymuje 2 flagi narodowe (1 za pierwsze miejsce oraz 1 za drugie). Wbija je w miejscu gdzie wyląduje piłka po wykonaniu 72 uderzenia*. Kolejne flight’y po przekroczeniu miejsca gdzie znajduje się co najmniej jedna z flag przejmują flagę i przenoszą  w nowe miejsce zgodnie ze swoim wynikiem. Wygrywa drużyna, która najdalej zaniesie flagę wykorzystując do końca swoje uderzenia.

Jeżeli drużyna zakończy rundę 18-dołkową poniżej PAR (71 lub mniej) , kontynuuje grę z pierwszego tee ale już BEZ HCP. Runda kończy się w momencie wykonania 72 uderzenia i wbicia flagi w miejsce lądowania piłki.

Do każdej z flag dołączona będzie kartka z długopisem w celu zapisania na niej nazwisk drużyny, która flagę przeniosła.
 
* jeżeli gra ukończona została na Greenie lub w dołku należy umieścić flagę obok greenu i zapisać odległość do dołka

Kobiety oraz juniorzy do lat 15 z czerwonych Tee.
Mężczyźni żółte Tee

Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews oraz Polskiego Związku Golfa.
Podczas gry dozwolone jest poruszanie się Melexami.
Dopuszcza się korzystanie z dalmierzów, pod warunkiem że przyrządy nie posiadają pomiarów temperatury, prędkości wiatru lub wysokości.
 

Kategorie i nagrody:
1 i 2 miejsce w kategorii netto
Najbliższe uderzenie do flagi dołka nr 5
Najdłuższe uderzenie na dołku nr 8
 

Koszt uczestnictwa:
Członkowie KPGC:  60 zł
Goście: 150 zł 

 

Sędzia turnieju: Leszek Pietroń

 

Reguły i etykieta:

-Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules

Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

-Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny lub Komitet Turnieju na podstawie oceny sytuacji (Reg. 33-7).

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:

-Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będzie utrata dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

-Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).

Zdawanie kart wyników:

-Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.

- Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany,

chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

-Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

Opóźnianie gry:

-Wolne tempo gry Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach

grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć 40 sekund. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play i stableford jest:

· Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.

· Drugie wykroczenie: jedno uderzenie karne.

· Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę:

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Sprzęt elektroniczny:

-Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

-Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play. Następne naruszenie reguły 14-3 skutkuje dyskwalifikacją.

Wózki golfowe elektryczne i wózki typu melex:

Wózki elektryczne oraz wózki typu melex są dozwolone.

Postanowienia dodatkowe:

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,

ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie, Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.

g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o.bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl.

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

 

Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie ogólnym jak i

regulaminie poszczególnych turniejów.

 

website awards