PITCH:

uderzenie przybliżające piłkę do dołka z odległości pomiędzy 60 a 80 m

Aktualności

2013-11-20

REGUŁY LOKALNE

Kalinowe Pola Golf Club
 
 
 1. Na Greenie wolno używać jedynie Puttera.
 2. Kamienie w bunkrach można usuwać.
 3. Wszelkie drogi lub ścieżki są integralną częścią Pola i należy piłkę zagrać jak leży lub z karą 1 uderzenia opuścić piłkę według Reguły 28
 4. Tablica informacyjna ( z mapką dołka ) przy każdym z Tee ( sztuczne utrudnienie nieruchome) jest traktowane jako tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome ( TIO ) dodatkowo oprócz uwolnienia według reguły 24-2 b gracz otrzymuje uwolnienie kiedy utrudnienie jest w linii jego uderzenia.
 5. Podkłady na ścianach bunkrów są integralną częścią Pola. Ściany w bunkrach bez trawy lub podkładów, są traktowane jako ‘Teren w Naprawie”
 6. Zakazuje się grania żółtymi piłkami oraz innymi range piłkami na polu golfowym lub akademii.
 7. Wszelkie znaczniki odległościowe z wyjątkiem pomiarów z Tee, mierzone są do początku Greenu.
 8. Out of Bounds – oznaczony, białymi palikami lub ogrodzeniem wokół Pola.
 
TYMCZASOWA REGUŁA LOKALNA
 
Od niedzieli 17 listopada 2013 do odwołania, na krótko strzeżonej trawie ( Fairwayu, Tee lub Green ) można po zaznaczeniu jej miejsca, piłkę podnieść oczyścić i odłożyć w nowe miejsce lecz nie więcej niż 20
cm od pierwotnego ( zaznaczonego ) miejsca i nie bliżej dołka.
 
Local Rules:
 1. On the Green, you may only use a putter.
 2. Stones may be removed in bunkers.
 3. All Road and paths are an integral part of the course and a Ball should be player as it lies or with a penalty of 1 stroke you may drop it according to rule 28.
 4. The information boards ( with the map of the hole ) next to each Tee ( immovable obstructions ) should be treated as „temporary immovable obstructions” (TOI) relief is taken according to rule 24-2 b and additionally you may take relief for line of sight.
 5. The sleepers on the face of the bunkers are treated as an “integral part of the course” All faces of bunkers with ought grass or sleepers are to be treated as Ground Under Repair.
 6. It is forbidden to play with yellow or other range balls on our course or 6 hole academy.
 7. All distances markers except the ones on the Tee’s are measured to the start of the Green.
 8. Out of Bounds – White stakes or the boundary fence of the golf course.
Temporary Local Rule:
 
From Sunday the 17th of November until further notice, on shortly moped areas, you may lift clean and
place your Ball at a distance of 20 cm no nearer of the hole.
 
Komitet Turniejowy
Kalinowe Pola Golf Club
 

 

website awards