DIVOT:

kawałek darni wyrywany z ziemi po  uderzeniu piłki (lub po próbnym zamachu), który należy natychmiast wstawić z powrotem i udeptać.

Aktualności

2017-04-23

POSNANIA KALINOWO CUP

 
 
Kalinowe Pola Golf Course
POSNANIA KALINOWO CUP


Regulamin ogólny:
Turnieje odbywać się będą poza weekendami, głównie w piątki. Będą
rozgrywane na 9 dołkach wybranych przez organizatora. Turnieje mają
charakter rekreacyjny i są rekomendowane dla początkujących i średnio
zaawansowanych golfistów.
 
Format i kategorie:
-Turnieje rozgrywane będą z pełnego HCP w systemie stableford netto.
-Każdy turniej będzie się składał z dwóch kategorii:
*kategoria OPEN (1,2,3 miejsce)
*kategoria dodatkowa - Senior lub Ladies lub Junior (1 miejsce)
 
Nagrody:
-Kategoria OPEN - 1, 2, 3 miejsce - puchary
-Kategoria dodatkowa - 1 miejsce - puchar
 
KLASYFIKACJA SEZONU:
-Planowane jest rozegranie 9 turniejów CUP
-Po każdym turnieju Kalinowo Cup przyznawane będą punkty do klasyfikacji generalnej sezonu.
-Punkty przyznawane będą według wyników kategorii OPEN.
-Klasyfikacja generalna będzie aktualizowana do 5 dni po zakończeniu turnieju.
-Do klasyfikacji sezonu liczyć się będzie 6 najlepszych rezultatów zawodnika
 
Klucz przyznawania punktów:
 

Nagroda główna:

DARMOWE PRAWO DO GRY NA
KALINOWE POLA GOLF COURSE W SEZONIE 2018
 
miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
punkty
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1
 
 
-Ogłoszenie zwycięzcy cyklu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas
dorocznej Gali Kalinowe Pola GC 28 października 2017.
 
Uprawnienie do gry:
-osoby z opłaconym rocznym prawem do gry na Kalinowe Pola Golf Course posiadające oficjalny, aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innej Federacji.
-nie ma limitu HCP

Reguły i etykieta:
-Turnieje Kalinowo Cup będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
-Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny lub Komitet Turnieju na podstawie oceny sytuacji (Reg. 33-7).
 
Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe:
-Maksymalna liczba uczestników wynosi 44 osoby
-Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w
recepcji klubu do godziny 12:00 dnia turnieju.
-Listy Startowe zostaną opublikowane na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
-Opłaty turniejowe muszą być wniesione przed wyznaczoną godziną startu w dniu turnieju.
-W zależności od ilości uczestników zawody będą rozgrywane w systemie
"shotgun" (wszyscy gracze startują o tej samej, wyznaczonej godzinie, z różnych numerów dołków) lub z jednego Tee w odstępach czasowych.
-Trzykrotne nie stawienie się na Tee pomimo zapisania się na turniej będzie skutkowało niedopuszczeniem gracza do kolejnych 5 turniejów klubowych wszystkich kategorii.
 
Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
-Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będzie utrata dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
-Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).
 
Zdawanie kart wyników:
-Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
- Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).
-Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie
wyniku”.
 
Zasady rozstrzygania remisów:
-We wszystkich kategoriach rozstrzyganie remisów będzie odbywało się na zasadzie wysokości HCP: w kategorii stableford netto - im niższy HCP tym wyższe miejsce.

Postanowienia dodatkowe:
a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje
wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach
promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju
publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma
prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
I. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
II. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
III. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
IV. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.
e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na
gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.
f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie, Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.
g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o.bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl.
h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie ogólnym jak i regulaminie poszczególnych turniejów.

 

website awards