HOLE IN ONE:

Uderzenie z tee prosto do dołka - sen wszystkich golfistów. Ale żeby nie stał się senną zmorą, to najbardziej zapobiegliwi optymiści zawierają ubezpieczenie, które sfinansuje szampana dla wszystkich graczy na całym polu, ponieważ tacy szczęściarze muszą go zwyczajowo postawić.

Aktualności

2018-07-04

POSNANIA Kalinowo Cup

POSNANIA KALINOWO CUP
 
 
Terminy : 6,13 lipca oraz 3,17,24 sieprnia
Start : godzina 17.00  shotgun  - 9 dołków
Format : stb netto z pełnego HCP
 
Tee:
kobiety: czerwone
mężczyźni : żółte
 
 
Format i kategorie:
-Turnieje rozgrywane będą z pełnego HCP w systemie stableford netto.
-Każdy turniej będzie się składał z jednej kategorii:
*kategoria OPEN (1,2,3 miejsce)
 
Nagrody:
-Kategoria OPEN - 1, 2, 3 miejsce - puchary oraz voucher do POSNANIA za 1 miejsce
 
KLASYFIKACJA SEZONU:
-Planowane jest rozegranie 5 turniejów CUP
-Po każdym turnieju Kalinowo Cup przyznawane będą punkty do
klasyfikacji generalnej sezonu.
-Punkty przyznawane będą według wyników kategorii OPEN.
-Klasyfikacja generalna będzie aktualizowana do 5 dni po zakończeniu turnieju.
 
 
 
Nagroda główna:
 
Voucher na zakupy w POSNANIA o wysokości 1000 zł
 
 
 
Uprawnienie do gry:
-osoby z opłaconym rocznym prawem do gry na Kalinowe Pola Golf
Course posiadające oficjalny, aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innej
Federacji.
-nie ma limitu HCP
Reguły i etykieta:
-Turnieje Kalinowo Cup będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w
Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł
Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
-Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie
kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany
po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć
Sędzia Główny lub Komitet Turnieju na podstawie oceny sytuacji (Reg. 33-7).
Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe:
-Maksymalna liczba uczestników wynosi 44 osoby
-Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w
recepcji klubu do godziny 12:00 dnia turnieju.
-Listy Startowe zostaną opublikowane na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
-Opłaty turniejowe muszą być wniesione przed wyznaczoną godziną startu w dniu
turnieju.
-W zależności od ilości uczestników zawody będą rozgrywane w systemie shotgun; (wszyscy gracze startują o tej samej, wyznaczonej godzinie, z różnych numerów dołków) lub z jednego Tee w odstępach czasowych.
-Trzykrotne nie stawienie się na Tee pomimo zapisania się na turniej
będzie skutkowało niedopuszczeniem gracza do kolejnych 5 turniejów
klubowych wszystkich kategorii.
Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
-Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut
przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez
Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będzie utrata dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play.
W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju
ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować
o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
-Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej
rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez
zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest
dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).
Zdawanie kart wyników:
-Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki
brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za
podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
- Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać
zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od
takiej kary (Reg. 6-6.b).
-Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie
wyniku”.
Zasady rozstrzygania remisów:
-We wszystkich kategoriach rozstrzyganie remisów będzie odbywało się
na zasadzie wysokości HCP: w kategorii stableford netto - im niższy HCP
tym wyższe miejsce.
Postanowienia dodatkowe:
a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku
w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych
przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora
Turnieju podmiot.
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje
wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach
promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju
publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma
prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w
Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
I. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju
jakąkolwiek techniką,
II. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
 
III. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej,
IV. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania
badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że
jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.
e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na
gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych
osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie
danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów
współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.
f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o.
z siedzibą w Kalinowie, Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.
g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych
lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku,
należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o.
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
marketing@kalinowepola.pl.
h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp.
z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju
wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą
ogólnodostępne (livescoring).
Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian
w regulaminie ogólnym jak i regulaminie poszczególnych turniejów.
website awards