PUTT:

ruch toczącej się piłki po greenie w kierunku dołka.

Aktualności

2017-09-01

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2017 BMW Olszowiec

 Regulamin Turnieju Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2017
BMW Olszowiec Open

 

TEE TIME DZIEŃ II

TEE TIME DZIEŃ I

STROKE PLAY BRUTTO MĘŻCZYŹNI DZIEŃ II

STROKE PLAY BRUTTO KOBIETY DZIEŃ II

STROKE PLAY BRUTTO JUNIORZY DZIEŃ II

STABLEFORD NETTO KOBIET I MĘŻCZYZN - DZIEŃ II

STABLEFORD NETTO JUNIORZY - DZIEŃ II

STABLEFORD NETTO KOBIET I MĘŻCZYZN WKG DZIEŃ II

STROKE PLAY BRUTTO KOBIET WKG DZIEŃ II

STROKE PLAY BRUTTO MĘŻCZYZN WKG DZIEŃ II

 

&1
Zasady ogólne
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2017 BMW Olszowiec Open jest 2-dniowym turniejem rozgrywanym na polu golfowym Kalinowe Pola, Kalinowo/k. Niesulic w terminie 02-03 września 2017.
1. Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodo?w.
2. W skład Komitetu Turnieju wchodza?:
1. Se?dzia Gło?wny: Dorota Niewdana
2. Dyrektor Turnieju: Jakub Ossowski
3. Przedstawiciel Organizatora: Zbigniew Lubka
4. Przedstawiciel Organizatora: Tadeusz Ratajczak
3. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do przyje?cia lub odrzucenia kto?regokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn.

&2
Uprawnieni do gry w turnieju

1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.
2. Zawodnicy, członkowie PZG z aktualna? karta? HCP na dzień turnieju.
3. Zawodnicy posiadający aktualna? karte? HCP wydana? przez inne niż PZG narodowe związki / federacje golfa lub Zielona? Kartę?, pod warunkiem posiadania aktualnego potwierdzenia HCP przez klub macierzysty.
4. Pierwszeństwo udziału maja?: członkowie i goście Wielkopolskiego Klubu Golfowego, Klubu Kalinowe Pola oraz Klienci Sponsora Tytularnego – BMW Olszowiec.
5. Zawodnicy nie posiadający aktualnej karty HCP wydanej przez PZG lub inny narodowy związek golfa na dzień turnieju mogą być dopuszczeni do turnieju na podstawie odrębnej decyzji Komitetu Turnieju.

&3
Zgłoszenia i kwalifikacje

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane sa? do dnia 28 sierpnia 2017, wyłącznie na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych znajduja?cych sie? na stronie www.wkgolf2017.pl . W przypadku braku kompletu zawodniko?w, Organizator może wydłuz?yc? zapisy.
2. W turnieju moz?e wziąć? udział maksymalnie 144 zawodniko?w.
3. CUT. Do drugiego dnia zawodów zostanie zakwalifikowanych 120 zawodników, w tym minimum 30 kobiet. Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie wyników stableford netto (z ¾ HCP). W przypadku remisów decyduje: lepszy wynik(stableford netto z ¾ HCP) w następującej kolejności: ostatnie 9,6,3, ostatni dołek pierwszej rundy(za ostatni dołek przyjmuje się dołek nr 18), w dalszej kolejności niższy HCP, losowanie. Komitet turnieju ma prawo podjąć decyzję o zmianie liczby osób przechodzących CUT.
4. Kwalifikacja do turnieju nasta?pi na podstawie kolejnos?ci zgłoszen? i płatnos?ci oraz aktualnego HCP, z zastrzez?eniem punktu 4. poprzedniego paragrafu.

 

&4
Opłaty turniejowe

Opłata wynosi:

• junior - 150 zł
• klubowicz WKG i KP - 250 zł
• uczestnik spoza klubu WKG i KP - 350 zł
Opłaty należy uiścić tylko i wyłącznie na podany poniżej rachunek bankowy:
Odbiorca:Wielkopolski Klub Golfowy, Poznań,
Tytuł : Udział w OMWwG 2017 /nazwisko uczesnika + ew. Osoby towarzyszącej.
rach: 25 1090 2590 0000 0001 3029 2469

&5
Format turnieju i nagrody

1. Turniej główny zostanie rozegrany w formacie indywidualnym 36 dołków stroke play brutto oraz dodatkowo w stableford netto na podstawie ¾ HCP .
2. Kategoria MISTRZOWSKA - MĘŻCZYŹNI – Stroke Play Brutto
Mistrz Wielkopolski
Vice-Mistrz Wielkopolski
II Vice-Mistrz Wielkopolski
3. Kategoria MISTRZOWSKA – KOBIETY – Stroke Play Brutto
Mistrzyni Wielkopolski
Vice-Mistrzyni Wielkopolski
II Vice-Mistrzyni Wielkopolski
4. Kategoria MISTRZOWSKA – JUNIORZY – Stroke Play Brutto
Mistrz Wielkopolski Juniorów
5. Kategorie pozostałe:
• Stableford Netto na podstawie ¾ HCP – Kobiety i Mężczyźni, kategoria łączna:
• I Miejsce Stableford Netto
• II Miejsce Stableford Netto
• III Miejsce Stableford Netto
• Stableford Netto na podstawie ¾ HCP – Juniorzy
• Najlepszy Junior Stableford Netto


• Na podstawie wyników, osiągniętych w turnieju głównym, przez zawodników będących członkami klubu WKG (formuła zamknięta) zostaną przyznane tytuły i nagrody w następujących kategoriach:
• Kategoria Mistrzowska – Stroke Play Brutto,
łączna dla Mężczyzn i Kobiet
• Mistrz Wielkopolskiego Klubu Golfowego
• Vice-Mistrz Wielkopolskiego Klubu Golfowego
• II Vice-Mistrz Wielkopolskiego Klubu Golfowego
• Kategoria Stableford Netto na podstawie ¾ HCP – Kobiety i Mężczyźni, kategoria łączna:
• I Miejsce Stableford Netto
• II Miejsce Stableford Netto
• III Miejsce Stableford Netto
• Kategoria Mistrzowska – Stroke Play Brutto, Kobiety
• Mistrzyni Wielkopolskiego Klubu Golfowego

Nagrody Stroke Play Brutto i Stableford Netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3 ) w kategorii stroke play brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stableford netto. W takich przypadkach, nagroda przechodzi automatycznie na następną osobę w klasyfikacji stableford netto.
Juniorzy są klasyfikowani i zdobywają nagrody w kategoriach juniorskich.
W trakcie turnieju rozegrane zostaną również dodatkowe konkurencje takie jak: Longest Drive i Nearest to the Pin.


&6
Nagroda specjalna za Hole in One

1. W czasie trwania (sobota 02.09.2017) Turnieju Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie BMW Olszowiec, odbę?dzie się Konkurs Hole in One.
2. W konkursie Hole In One mogą uczestniczyć jedynie gracze z oficjalnym statusem Amatora, handicap od 0 do 54.
3. Konkurs odbędzie się na dołku nr 5 na polu golfowym w Kalinowie
4. Długość dołka przy ustawieniu znaczników na starcie oraz uwzględniając wycięty dołek na Greenie musi być nie krótsza niż 100 metrów dla kobiet i 135 metrów dla mężczyzn.
5. Okres?lenie miejsca do wycie?cia dołka jest wykonane przez osobę wyznaczoną przez komitet turniejowy.
6. Gracz wykonuje tylko jedno uderzenie licza?ce sie? do konkursu Hole In One, podczas trwaja?cej rundy turniejowej w dniu 02 września.
7. Konkurs trwa do pierwszego trafienia.
8. Dla zwycie?zcy, kto?rym jest pierwsza osoba, kto?ra jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego dołka nr 5, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa w postaci samochodu marki BMW . Podatek dochodowy (w wysokos?ci 10%) od wygranej obcia?z?a zwycie?zce? na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od oso?b fizycznych.

&7
Tee

1. Kobiety i juniorzy do 11 roku życia : czerwone,
2. Me?z?czyz?ni i juniorzy powyżej 11 roku życia : żółte,

&8
Czas startu

1. Czas startu: starty w dzień turniejowy odbywają się od godziny 07:30 równocześnie z tee nr 1. Grupy startują w odstępach 10 minutowych.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu i tee startowych.
3. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.

&9
Remis

W przypadku remisu w kategorii Mistrzowskiej po 36 dołkach w formacie strokeplay brutto o 1 miejsce, rozegrana zostanie dogrywka w formacie sudden death na dołkach 1,9,1,9 ( na przemian do rozstrzygnięcia).
W przypadku remisu na kolejnych miejscach w kategorii strokeplay brutto decydować będzie lepszy wynik (strokeplay brutto) w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9,6,3, ostatni dołek ostatniej rundy(za ostatni przyjmuje się dołek nr 18), następnie: niższy HCP, losowanie.
W przypadku remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji stableford netto decydować będzie lepszy wynik(stableford netto z ¾ HCP) w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9,6,3, ostatni dołek ostatniej rundy(za ostatni przyjmuje się dołek nr 18), następnie: niższe HCP, losowanie.

&10
Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Sportowy. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) sa? zobowia?zani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia z turnieju.

&11
Czas rozpocze?cia gry

Jez?eli zawodnik stawi sie? gotowy do gry w cia?gu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku okolicznos?ci uzasadniaja?cych niezastosowanie kary dyskwalifikacji, kara? za nie rozpocze?cie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) be?da? dwa uderzenia karne dopisane do wyniku na pierwszym dołku.

&12
Opo?z?nianie gry. Wolne tempo gry

Komitet Sportowy ustali czas w jakim grupa powinna zagrac? dołek, runde? lub jej cze?s?c?. Kaz?da z grup musi zachowywac? swoja? pozycje? na polu w stosunku do grupy poprzedzaja?cej. Grupa be?dzie uwaz?ana za nie zachowuja?ca? swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy ro?z?nica czasu pomie?dzy grupa? poprzedzaja?ca? be?dzie wie?ksza niz? ro?z?nica czasu startu. Grupa, kto?ra przekroczy dopuszczalny czas be?dzie ostrzez?ona. Jez?eli po naste?pnych dwo?ch dołkach grupa jest cia?gle spo?z?niona lub „out of position”, grupie be?dzie mierzony czas bez ponownego ostrzez?enia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyc?: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jez?eli kto?rykolwiek z graczy przekroczy ten czas, be?dzie on uwaz?any za opo?z?niaja?cego gre?.

&13
Zawieszenie gry ze wzgle?du na zła? pogode?

Jez?eli Komitet Turnieju stwierdzi, z?e z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje sie? do gry lub, z?e istnieja? powody uniemoz?liwiaja?ce gre?, moz?e zarza?dzic? czasowe zawieszenie lub przerwanie gry.

&14
Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji

Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syren.
Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny – powtórzone.
Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały – powtórzone.

&15
Rezygnacja z gry

Zwrot opłaty za grę w turnieju może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 14 dni przed dniem turniejowym. Rezygnacja musi być zgłoszona w formie mailowej (na adres lubkazbigniew@gmail.com). Rezygnacje zgłaszane w późniejszym terminie nie uprawniają do zwrotu opłaty turniejowej.

 

&16
Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji domku klubowego Kalinowe Pola przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

&17
Uz?ywanie sprze?tu elektronicznego

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości.

&18
Wo?zki golfowe samojezdne (typu Melex) i elektryczne

Uz?ywanie samojezdnych wózków golfowych jest dozwolone.
Wo?zki elektryczne są dozwolone.

&19
Zmiany regulaminu

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

&20
Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych (imię, nazwisko, mail, telefon) Organizatorowi, sponsorom oraz partnerom wydarzenia oraz na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.

website awards