BALL:

piłka o średnicy ok. 42 mm i wadze 45 g. Ulubiony kolor to biały - działa uspokajająco i jest symbolem czystego ducha. Mniej popularne kolory to: żółty (niektórzy golfiści uderzając piłkami w stresujących sytuacjach widzą czerwone mroczki), pomarańczowy i różowy. W zależności od swojej struktury ball może mieć twardy lub miękki środek.

Aktualności

2014-09-17

Mistrzostwa Lubuskie

Wynik Netto 21.09.2014

Wyniki Brutto 21.09.2014

TEE TIME 21.09.2014

Wyniki Netto 20.09.2014

Wyniki Brutto 20.09.2014 

TEE TIME 20.09.2014

Mistrzostwa Lubuskie

20 – 21 wrzesień 2014

 

Ranking PZG – kategoria 2

1.      Organizator i Komitet Turnieju

a)      Organizatorem turnieju jest klub golfowy, na którego polu rozgrywany jest dany turniej. Turnieje rangi Mistrzostw Regionów odbywają się pod auspicjami Polskiego Związku Golfa. Lista turniejów rangi Mistrzostw Regionów podana jest na stronie internetowej http://www.pzgolf.pl/turnieje/.

b)      Skład Komitetu: Dyrektor Turnieju Marek Sokolowski z ramienia organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju Krzysztof Pulsakowski . Do Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez PZG.

2.      Uprawnieni do gry w turniejach

a)     Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:

 i.      zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,

 ii.      zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

3.      Reguły i etykieta gry w golfa

a)      Mistrzostwa Regionu Lubuskiego będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

b)      Każdy zawodnik, który rażąco narusza etykietę gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7).

c)      W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

4.      Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

a)      W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.

b)      Zgłoszenia i opłaty wpisowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej organizatora.

 

c)      Opłaty wpisowe:

Opłaty wpisowe

Zawodnik - członek klubu

  40 zł za 2 dni

Zawodnik - nie będący członkiem klubu

240 zł za 2 dni

 

d)      Opłata musi być wniesiona za dwa dni z góry.

e)      Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej organizatora.

f)       Zawodnicy rezerwowi – zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.

5.      Format turnieju; tees, klasyfikacje

a)      Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach w formacie stroke play brutto, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

b)      Tee - turniejowe:

·      długość pola dla mężczyzn (żółte) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),

·      długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2002 lub później
(czerwone) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

6.      Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

a)      Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną na adres marketing@kalinowepola.pl, co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Wniesiona przez zawodników opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

b)      Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt a), należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora turnieju 515292034  oraz pocztą elektroniczną marketing@kalinowepola.pl. Wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

7.      Dyskwalifikacje

a)      Każdy gracz, który zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych w ust. 8 poniżej lub
z powodu nieukończenia rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu
w następnym turnieju z serii Turniejów Mistrzowskich PZG, do którego się zgłosi i zgodnie
z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował.

b)      Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową, telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

8.      Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

a)      Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

b)      Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

9.      Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

a)      Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

b)      Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

c)      Karą za opóźnianie gry jest:

·        pierwsze wykroczenie:    jedno uderzenie karne,

·        drugie wykroczenie:        dwa uderzenia karne,

·        trzecie wykroczenie:       dyskwalifikacja.

10.    Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

11.    Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

a)     Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji
w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33?7.

b)     Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

·        natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,

·        przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,

·        wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

 

 

12.    Zdawanie kart wyników

a)      Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

b)      Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

13.    Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

a)      O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

b)      O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

c)      Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych  wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.

14.    Nagrody

a)      Klasyfikacja stroke play brutto: I, II, III miejsce mężczyzn, kobiet i juniorów,

b)      Klasyfikacja stroke play netto 3/4 HCP: I, II, III miejsce.

15.    Punkty rankingowe

Punkty rankingowe za Mistrzostwa Regionu Lubuskiego zostaną przyznane członkom PZG zgodnie
z Regulaminem Rankingu PZG.

16.    HCP turniejowy

a)      W Mistrzostwach Regionu Lubuskie HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

17.    Piłki oraz kije golfowe

    Piłki oraz kije używane w Mistrzostwach Regionu Lubuskiego muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

18.    Reklamy sponsorów i inne

a)     Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej R&A.

b)     Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

19.    Sprzęt elektroniczny

a)     Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

b)     Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

20.    Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Komitet turniejowy zezwala na korzystanie z pojazdów mechanicznych lub elektrycznych podczas rund turniejowych.

21. Karą za naruszenie warunku są:

a)     Dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę wynosi cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

b)     Jeżeli naruszenie zostało odkryte pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wtedy przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.

·           Korzystanie przez gracza z jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane natychmiast po odkryciu, że doszło do naruszenia warunku. W innym przypadku gracz zostanie zdyskwalifikowany.

21.    Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).

22.    Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

23.    Harmonogram turniejów, grupy startowe

a)      Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

b)      Czasy startów będą generowane automatycznie z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju.

24.    Zmiany w regulaminie

a)      Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

25.    Postanowienia dodatkowe

a)        Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b)        Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c)        Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

                             i.          utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,

                           ii.          wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

                         iii.          wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

                          iv.          publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie.

d)        Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

e)        Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie upoważniające do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

26.    Postanowienia końcowe

a)     Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne
i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

b)     Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw Regionu Lubuskie dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

c)     Rejestracja na turniej Mistrzostw Regionu Lubuskie oznacza, że:

i.        zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 

website awards