HANDICAP:

określenie poziomu gry golfisty. Jeśli gracz potrzebuje na jeden dołek średnio o dwa uderzenia więcej niż par, to ma handicap 36. Wielu golfistów marzy o jednocyfrowym handicapie.

Aktualności

2018-05-22

Mistrzostwa Klubu Par

 Mistrzostwa Klubu Par 2018

 
Harmonogram
 
Termin : 26 - 27 Maja 2018
 
Start Turnieju : godzina 09:00
 
Liczba graczy : 60 drużyn dwuosobowych
 
Wyniki i wręczenie nagród : 27go maja około godz. 19:00 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku 24 maja do godziny 12:00 pod numerem telefonu 515 292 034 lub mailowo marketing@kalinowepola.pl
Lista startowa będzie opublikowana w piątek około godziny 17:00 na stronie internetowej, FB oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym.
 
Kategorie:
 
Brutto:
Drużynowi Mistrzowie Klubu Brutto
 
Netto:
Drużynowi Mistrzowie Klubu Netto
I-vc Mistrzowie Klubu Netto
II-vc Mistrzowie Klubu Netto
 
Format:
1 dzień
Greensome: Na każdym dołku obydwaj gracze oddają po pierwszym strzale (tee shot), następnie wybierają jedną z dwóch piłek i grają tą piłką na przemian do jego ukończeniu. Na każdym dołku procedura jest powtarzana. HCP drużyny będzie kalkulowany wg załączonej tabelki. Będzie uwzględniony slope pola przed użyciem tabelki z tym zastrzeżeniem że najwyższy HCP gry może wynosić 36
Kara nie zmienia kolejności gry.
 
2 dzień
Foursome: Przed rozpoczęciem rundy gracze określają który będzie rozpoczynał dołki parzyste a który dołki nieparzyste. Zawodnicy grają każdy dołek jedną piłką, na zmianę. HCP drużyny będzie wynosił 50% sumy HCP po slope pola. Indywidualny HCP gry zawodnika przed ustaleniem HCP drużyny może wynosić max 36. 
Kara nie zmienia kolejności gry.
 
Tee: 
Panowie – żółte
Panie - czerwone
Juniorzy od 12 roku życia - żółte
Juniorki - czerwone
Juniorzy poniżej 12 roku życia - czerwone
 
Tee time:
1 dzień: Losowo.
2 dzień: według wyników pierwszej rundy, najlepsze wyniki na końcu.
 
Rozstrzyganie remisów:
 
Kategoria Brutto
1 miejsce - dogrywka brutto w systemie nagłej śmierci w na dołkach 18, 18
następnie 10, 11, 14, 15, 18.
pozostałe miejsca - countback w kolejności: lepsza druga runda, lepsze ostatnia
9, 6, 3 dołki.
 
Kategoria Netto
- countback w kolejności: lepsza druga runda, lepsze ostatnia 9, 6, 3 dołki.
 
Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa
oraz Reguł Lokalnych.
 
Podczas gry dozwolone jest poruszanie się Melexami.
Dopuszcza się korzystanie z dalmierzy laserowych i GPS pod warunkiem, że przyrządy nie posiadają pomiarów temperatury lub wysokości.
 
Koszt uczestnictwa dla Członków Klubu wynosi 120 PLN/osoba
Koszt uczestnictwa dla Gości 360 PLN
Juniorzy 50% zniżki
 
Sędzią turnieju jest Jakub Ossowski
 
Kalinowe Pola Golf Course
 
Mistrzostwa Klubu Par
 
Regulamin ogólny
 

Uprawnienie do gry:
-Osoby z opłaconym rocznym prawem do gry na Kalinowe Pola Golf Course posiadające oficjalny, aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innej Federacji.
-Goście, nie posiadający wykupionego prawa gry na Kalinowe Pola Golf Course, posiadające oficjalny, aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innej Federacji.
-Członkowie Kalinowe Pola GC mają pierwszeństwo w rejestracji.
-Osoby z wyższym HCP mogą uczestniczyć w Turnieju, jednak będą klasyfikowani z HCP 36.
-W drużynie może znajdować maksymalnie jeden zawodnik poniżej 18 roku.

Mistrzem Klubu może zostać jedynie para w której skład wchodzą Członkowie Kalinowa Pola Golf Club z opłaconą składką członkowską na sezon 2018.
 
Reguły i etykieta:
-Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. 
-Każdy zawodnik rażąco naruszający etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny lub Komitet Turnieju na podstawie oceny sytuacji (Reg. 33-7). 
 
 
Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe: 
-Maksymalna liczba uczestników wynosi 120 osoby.
-Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w recepcji klubu do godziny 12:00 dnia 24.05.2018 (czwartek).
-Listy Startowe zostaną opublikowane do godziny 18:00 dnia poprzedzającego turniej na stronie internetowej, FB i na tablicy informacyjnej w Domku Klubowym.
-Opłaty turniejowe muszą być wniesione przed wyznaczoną godziną startu w dniu turnieju.
-W zależności od ilości uczestników zawody będą rozgrywane w systemie "shotgun" (wszyscy gracze startują o tej samej, wyznaczonej godzinie, z różnych numerów dołków) z jednego Tee w odstępach czasowych lub z Tee 1 i 10 w odstępach czasowych.
 
Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
-Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będzie utrata dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu. 
-Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b). 
 
Zdawanie kart wyników:
-Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji  przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy. 
- Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b). 
-Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”. 
 
Opóźnianie gry:
-Wolne tempo gry Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:  
Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.
Drugie wykroczenie: jedno uderzenie karne.
Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę:
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Sprzęt elektroniczny: 
-Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. 
-Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play. Następne naruszenie reguły 14-3 skutkuje dyskwalifikacją.
 
Wózki golfowe elektryczne i wózki typu melex:
Wózki elektryczne oraz wózki typu melex  są dozwolone.
 
Postanowienia dodatkowe:
a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. 
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 
c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: 
i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, 
ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu, 
iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 
d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego. 
e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową. 
f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie,  Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.
g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o.bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl. 
h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 
 
 
Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie ogólnym jak i regulaminie poszczególnych turniejów.
 
 
 
PROSIMY POPRAWIAĆ PITCH MARK'I I DIVOT'Y
 
 
 
 
website awards