ALBATROS:

ten, któremu uda się dzięki dalekim uderzeniom skończyć dołek o trzy uderzenia mniej od liczby uderzeń przewidzianych dla danego dołka; to rzadkość w golfowym świecie.

Aktualności

2018-08-08

Duda-Cars Open - Mistrzostwa Wielkopolski i WKG

WKG Mężczyźni Strok Play Brutto
WKG Kobiety Stroke Play Brutto
WKG Łączona Stableford
Klasyfikacja Męzczyźni Stroke Play Brutto
Klasyfikacja Kobiety Stroke Play Brutto
Kalsyfikacja Juniorzy Stroke Play Brutto
Klasyfikacja Łączona Stableford Netto

 

ZAPISY NA TURNIEJ POD ADRESEM wkgolf2018.pl/zapisy

 

Regulamin Turnieju

 

 

 

 

 Duda-Cars Open Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2018

 

 

 

 

 

 

oraz Mistrzostwa WKG („Regulamin”)

 

 

 
                                                                                                                   § 1.           
 

 

 

 

Zasady ogólne

 

 

 

 

 

 

Duda-Cars Open Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2018 oraz Mistrzostwa WKG jest 2-dniowym turniejem rozgrywanym na polu golfowym Kalinowe Pola, Kalinowo/k. Niesulic w terminie 01-02 września 2018 roku („Turniej”)

 

 

1.           Turniej rozgrywany będzie zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Turnieju.
2.           Nad prawidłowością rozgrywek nadzór sprawować będzie Komitet Turnieju. W skład Komitetu Turnieju wchodzą?:
a)           Sędzia Główny: Dorota Niewdana;
b)           Dyrektor Turnieju: Jakub Ossowski;
c)           Przedstawiciel Organizatora: Zbigniew Lubka;
d)           Przedstawiciel Organizatora: Tadeusz Ratajczak.
3.           Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Wielkopolski Klub Golfowy z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000547357, o numerze NIP 7831723905, REGON: 361007324.
4.           Turniej ma zasięg krajowy.
5.           Fundatorami nagród w Turnieju są Partnerzy i Sponsorzy.
6.           Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Turnieju. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wkgolf2018.pl/zasady oraz przekazana w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
 
                                                                                                                   § 2.           
 

 

 

 

Uprawnieni do gry w turnieju

 

 

1.           Uprawnionymi do udziału w Turnieju są :
a)           Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited;
b)           Zawodnicy, członkowie PZG z aktualna? karta? HCP na dzień turnieju;
c)           Zawodnicy posiadający aktualna? karte? HCP wydana? przez inne niż PZG narodowe związki / federacje golfa lub Zielona? Kartę?, pod warunkiem posiadania aktualnego potwierdzenia HCP przez klub macierzysty;
dalej jako „Uprawnieni”.
2.           Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Turnieju wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą formularza dostępnego przy formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w postanowieniu § 3 ust. 1 Regulaminu.
3.           Uprawnieni, którzy dokonają skutecznego zgłoszenia udziału w Turnieju, o którym mowa w § 3 Regulaminu oraz dokonają wpłaty opłaty, o której mowa w § 5 Regulaminu zwani są dalej „Uczestnikami”.
4.           Pierwszeństwo udziału w Turnieju maja? Uczestnicy: członkowie i goście Wielkopolskiego Klubu Golfowego, Klubu Kalinowe Pola oraz Klienci Sponsora Tytularnego – Duda-Cars S.A..
5.           Zawodnicy nie posiadający aktualnej karty HCP wydanej przez PZG lub inny narodowy związek golfa na dzień turnieju mogą być dopuszczeni do turnieju na podstawie odrębnej decyzji Komitetu Turnieju.
 
                                                                                                                   § 3.           
 

 

 

 

Zgłoszenia i kwalifikacje

 

 

1.               Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane sa? do dnia 28 sierpnia 2018, na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.wkgolf2018.pl/zapisy,(dalej jako „Zgłoszenie”).
2.               Warunkiem skutecznego Zgłoszenia, poza innymi warunkami opisanymi w Regulaminie, jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
3.               W przypadku braku kompletu zawodników Organizator może wydłużyć? zapisy.
4.               W Turnieju może wziąć? udział maksymalnie 144 zawodników.
5.               Kwalifikacja Uczestników do Turnieju nastąpi na podstawie kolejności Zgłoszeń? i płatności opłaty, o której mowa w § 5 Regulaminu oraz aktualnego HCP, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu.
6.           Osoby zakwalifikowane do Turnieju zwane będą dalej „Zawodnikami”.
 
                                                                                                                 § 4.           
 

 

 

 

CUT

 

 

1.               Do drugiego dnia Turnieju zostanie zakwalifikowanych 120 Zawodników, w tym minimum 30 kobiet.
2.               Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie wyników stableford netto (z 3/4 HCP). W przypadku remisów decyduje lepszy wynik (stableford netto z 3/4 HCP), w następującej kolejności: ostatnie 9,6,3, ostatni dołek pierwszej rundy (niezależnie od tego czy gracz startował z 1 czy 10 dołka za ostatni dołek przyjmuje się zawsze dołek nr 18), w dalszej kolejności niższy HCP.
3.               Komitet turnieju ma prawo podjąć decyzję o zmianie liczby osób przechodzących CUT.
 
                                                                                                                   § 5.           
 

 

 

 

Opłaty turniejowe

 

 

1.           Opłata wpisowa wynosi:
      junior                                                 - 150 zł
      klubowicz WKG i KP                        - 250 zł 
      uczestnik spoza klubu WKG i KP     - 350 zł
 

 

 

 

(dalej jako „Opłata).

 

 

 

 

 

 

2.          Opłatę należy uiścić na rachunek bankowyWielkopolskiego Klubu Golfowego o numerze 25 1090 2590 0000 0001 3029 2469, prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.

 

 

 

 

 

 

3.          W tytule wpłaty Opłaty należy wskazać: Udział w OMWwG 2018 /nazwisko uczesnika + ew. Osoby towarzyszącej .

 

 

 

 

 

 

4.          Opłatę należy uiścić najpóźniej do 31.08.2018.

 

 

5.           Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania jej na rachunku bankowym Organizatora.
                                                                                                                   § 6.           
 

 

 

 

Format turnieju i nagrody

 

 

1.           Turniej główny zostanie rozegrany w formacie indywidualnym 36 dołków stroke play brutto oraz dodatkowo w stableford netto na podstawie 3/4 HCP.
2.           Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach, w których zostaną przyznane wskazane niżej tytuły:
a)           Kategoria MISTRZOWSKA - MĘŻCZYŹNI – Stroke Play Brutto
-    Mistrz Wielkopolski,
-    Vice-Mistrz Wielkopolski,
-    II Vice-Mistrz Wielkopolski;
b)           Kategoria MISTRZOWSKA – KOBIETY – Stroke Play Brutto
-            Mistrzyni Wielkopolski,
-            Vice-Mistrzyni Wielkopolski,
-            II Vice-Mistrzyni Wielkopolski;
c)           Kategoria MISTRZOWSKA – JUNIORZY – Stroke Play Brutto
-      Mistrz Wielkopolski Juniorów;
d)           Kategorie pozostałe:
            Stableford Netto na podstawie 3/4 HCP – Kobiety i Mężczyźni, kategoria łączna:
                    I Miejsce Stableford Netto
                    II Miejsce Stableford Netto
                    III Miejsce Stableford Netto
             Stableford Netto na podstawie 3/4 HCP – Juniorzy
    Najlepszy Junior Stableford Netto
3.           Na podstawie wyników, osiągniętych w turnieju głównym, przez zawodników będących członkami klubu WKG (formuła zamknięta) zostaną przyznane tytuły w następujących kategoriach:
a)           Kategoria Mistrzowska – Stroke Play Brutto,Mężczyzn
-    Mistrz Wielkopolskiego Klubu Golfowego,
-    Vice-Mistrz Wielkopolskiego Klubu Golfowego,
-    II Vice-Mistrz Wielkopolskiego Klubu Golfowego;
b)                   Kategoria Stableford Netto na podstawie 3/4 HCP – Kobiety i Mężczyźni, kategoria łączna:
-    I Miejsce Stableford Netto,
-    II Miejsce Stableford Netto,
-    III Miejsce Stableford Netto;
c)           Kategoria Mistrzowska – Stroke Play Brutto, Kobiety
-    Mistrzyni Wielkopolskiego Klubu Golfowego.
4.           Nagrody Turnieju zostaną ogłoszone przez Organizatora do 20.08.2018 na www.wkgolf2018.pl
a)    Nagroda specjalna za Hole in One, o której mowa w § 7 poniżej.
5.           Nagrody Stroke Play Brutto i Stableford Netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3 ) w kategorii stroke play brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stableford netto. W takich przypadkach, nagroda przechodzi automatycznie na następną osobę w klasyfikacji stableford netto.
6.           Juniorzy są klasyfikowani i zdobywają nagrody w kategoriach juniorskich.
7.           W trakcie turnieju rozegrane zostaną również dodatkowe konkurencje takie jak: Longest Drive i Nearest to the Pin.
8.           Zwycięzcom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
9.           Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
10.         W przypadku, gdy odbio?r Nagro?d naste?puje osobis?cie w miejscu wskazanym przez Organizatora, nie zgłoszenie sie? do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnie?cia Turnieju, oznacza utrate? prawa do tej nagrody i powoduje wygas?nie?cie wszelkich roszczen? z tego tytułu wobec Organizatora.
11.       W przypadku nagrody za Hole in one oraz w każdym przypadku, gdy wartos?c? nagrody przekracza kwote? zwolniona? od podatku dochodowego od oso?b fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od oso?b fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) laureat ponosi koszt podatku od nagrody.
 
                                                                                                                   § 7.           
 

 

 

 

Nagroda specjalna za Hole in One

 

 

1.           W czasie trwania (sobota 1 września 2018 r.) Turnieju , odbędzie się Konkurs Hole in One.
2.           W konkursie Hole In One mogą uczestniczyć jedynie gracze z oficjalnym statusem Amatora, handicap od 0 do 54.
3.           Konkurs odbędzie się na dołku nr 15 na polu golfowym w Kalinowie
4.           Długość dołka przy ustawieniu znaczników na starcie oraz uwzględniając wycie?ty dołek na Greenie musi być nie krótsza niż 100 metrów dla kobiet i 135 metrów dla mężczyzn.
5.           Okres?lenie miejsca do wycie?cia dołka jest wykonane przez osobę wyznaczoną przez komitet turniejowy.
6.           Gracz wykonuje tylko jedno uderzenie licza?ce sie? do konkursu Hole In One, podczas trwaja?cej rundy turniejowej w dniu 1 września 2018 r..
7.           Konkurs trwa do pierwszego trafienia.
8.           Dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego dołka nr 15, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa w postaci samochodu marki Mercedes-Benz . Podatek dochodowy (w obowiązującej zgodnie z prawem wysokości ) od wygranej obcia?z?a zwycie?zce? zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od oso?b fizycznych.
 
                                                                                                                   § 8.           
 

 

 

 

Tee

 

 

1.           Kobiety i juniorzy do 11 roku życia : czerwone.
2.           Me?z?czyz?ni i juniorzy powyżej 11 roku życia : żółte.
 
                                                                                                                   § 9.           
 

 

 

 

Czas startu

 

 

1.                Czas startu:
a)          starty pierwszego dnia turnieju odbywają się od godziny 07:30 z tee nr 1; grupy startują w odstępach 12 minutowych;
b)          starty drugiego dnia turnieju odbywają się od godziny 8:00 równocześnie z tee nr 1 i tee nr 10; grupy starują w odstępach 10 minutowych.
2.               Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu i tee startowych.
3.               Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
 
                                                                                                                § 10.           
 

 

 

 

Remis

 

 

1.               W przypadku remisu w kategorii Mistrzowskiej po 36 dołkach w formacie strokeplay brutto o 1 miejsce, rozegrana zostanie dogrywka w formacie sudden death na dołkach 1,9,1,9 ( na przemian do rozstrzygnięcia).
2.               W przypadku remisu na kolejnych miejscach w kategorii strokeplay brutto decydować będzie lepszy wynik (strokeplay brutto) w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9,6,3, ostatni dołek ostatniej rundy(niezależnie od tego czy gracz startował z 1 czy 10 dołka za ostatni przyjmuje się dołek nr 18), następnie: niższy HCP.
3.               W przypadku remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji stableford netto decydować będzie lepszy wynik (stableford netto z 3/4 HCP) w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9,6,3, ostatni dołek ostatniej rundy (niezależnie od tego czy gracz startował z 1 czy 10 dołka za ostatni przyjmuje się dołek nr 18), następnie: niższe HCP.
 
                                                                                                                § 11.           
 

 

 

 

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej

 

 

1.               Turniej rozgrywany będzie zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Sportowy.
2.               Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) sa? zobowia?zani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia z turnieju.
 
                                                                                                                § 12.           
 

 

 

 

Czas rozpocze?cia gry

 

 

Jez?eli zawodnik stawi sie? gotowy do gry w cia?gu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku okolicznos?ci uzasadniaja?cych niezastosowanie kary dyskwalifikacji, kara? za nie rozpocze?cie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) be?da? dwa uderzenia karne dopisane do wyniku na pierwszym dołku.
 
                                                                                                                § 13.           
 

 

 

 

Opo?z?nianie gry. Wolne tempo gry

 

 

1.               Komitet Turnieju ustali czas w jakim grupa powinna zagrac? dołek, runde? lub jej cze?s?c?.
2.               Kaz?da z grup musi zachowywac? swoja? pozycje? na polu w stosunku do grupy poprzedzaja?cej.
3.               Grupa be?dzie uwaz?ana za nie zachowuja?ca? swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy ro?z?nica czasu pomie?dzy grupa? poprzedzaja?ca? be?dzie wie?ksza niz? ro?z?nica czasu startu.
4.               Grupa, kto?ra przekroczy dopuszczalny czas be?dzie ostrzez?ona. Jez?eli po naste?pnych dwo?ch dołkach grupa jest cia?gle spo?z?niona lub „out of position”, grupie be?dzie mierzony czas bez ponownego ostrzez?enia.
5.               Czas na uderzenie nie powinien przekroczyc?:
a)           dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz
b)           40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy.
Jez?eli kto?rykolwiek z graczy przekroczy ten czas, be?dzie on uwaz?any za opo?z?niaja?cego gre?.
 
                                                                                                                § 14.           
 

 

 

 

Zawieszenie gry ze wzgle?du na zła? pogode?

 

 

Jez?eli Komitet Turnieju stwierdzi, z?e z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje sie? do gry lub, z?e istnieja? powody uniemoz?liwiaja?ce gre?, moz?e zarza?dzic? czasowe zawieszenie lub przerwanie gry.
 
                                                                                                                § 15.           
 

 

 

 

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji

 

 

Organizator zastrzega możliwość zawieszenia gry, przy czym zasygnalizuje to w następujący sposób:
a)           natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syren;
b)           przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny – powtórzone;
c)           wznowienie gry: dwa krótkie sygnały – powtórzone.
 
                                                                                                                § 16.           
 

 

 

 

Rezygnacja z gry

 

 

1.                Zwrot Opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 14 dni przed dniem turniejowym.
2.               Rezygnacja musi być zgłoszona w formie mailowej (na adres lubkazbigniew@gmail.com). Rezygnacje zgłaszane w późniejszym terminie nie uprawniają do zwrotu Opłaty.
3.               Rezygnacja jest uważana za zgłoszoną z momentem wprowadzenia wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, na serwer poczty przychodzącej adresata (lubkazbigniew@gmail.com).
 
                                                                                                                § 17.           
 

 

 

 

Zdawanie i odbiór kart wyników

 

 

1.                Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto.
2.               Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji domku klubowego Kalinowe Pola przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.
3.               Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
 
                                                                                                                § 18.           
 

 

 

 

Uz?ywanie sprze?tu elektronicznego

 

 

1.               Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione.
2.               Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
3.               Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości.
 
                                                                                                                § 19.           
 

 

 

 

Wo?zki golfowe samojezdne (typu Melex) i elektryczne

 

 

1.               Uz?ywanie samojezdnych wózków golfowych jest dozwolone.
2.               Wo?zki elektryczne są dozwolone.
 
                                                                                                                § 20.           
Dane osobowe
                Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) jest Organizator (zwany dalej także „Administratorem”).
                W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Prezesem Wielkopolskiego Klubu Golfowego Zbigniewem Lubką poprzez:
a)          e-mail: lubkazbigniew@gmail.com,
b)          pisemnie na adres Administratora.
                Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) („UODO”) na podstawie:
a)          uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
-    w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestników,
-    w celu oferowania Uczestnikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) usług Organizatora,
-    w celu badania satysfakcji Uczestników,
-    w celu wykonania fotorelacji z Turnieju;
b)          obowiązków przewidzianych prawem w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c)           zgody Uczestnika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w sytuacji, gdy jej pozyskanie przez Administratora od Uczestnika jest wymagane.
 
                Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Uczestników, takie jak:
a)          imię i nazwisko,
b)          adres e-mail,
c)          adres,
d)          nr telefonu,
e)          wizerunek,
                Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty wykonujące zadania w imieniu Organizatora lub współpracujące z Organizatorem w związku z organizacją turnieju, w tym i.in.:
a)          Duda-Cars S.A.,
                Czas przechowywania danych osobowych Uczestników jest uzależniony od podstawy lub celu przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:
a)          do zakończenia czynności związanych z organizacją Turnieju, jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń powstałych w związku z Turniejem,
b)          w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu (zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 RODO).
                Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:
a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)          prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)           prawo do usunięcia danych,
d)          prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,
e)          prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f)            prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych – jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
g)          prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.).
                Podanie przez Uczestnika danych jest warunkiem wzięcia udziału w Turnieju.
 
                                                                                                                  § 21.       
 

 

 

 

Reklamacje

 

 

1.               Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Turnieju można zgłaszać na adres email: kontakt@wkgolf2018.pl lub pisemnie na adres Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia Turnieju, każdorazowo jednak w terminie 14 dni liczonych od dnia zaistnienia zdarzenia będącego powodem złożenia reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
2.               O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
3.               Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
4.               Reklamacje związane z Turniejem rozstrzyga Organizator.
5.               Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
                                                                                                                § 22.           
 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1.               Pytania dotyczące Turnieju kierować można na adres e-mail kontakt@wkgolf2018.pl.
2.               Turniej jest konkursem z dziedziny kultury i sportu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Turnieju można zgłaszać na adres email: kontakt@wkgolf2018.pl lub pisemnie na adres Organizatora w terminie 30 dni od zakończenia Turnieju. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi. Decyzje Organizatora oraz Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
3.               Informacje na temat Turnieju znajdują się w dodatkowych materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Turniejowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 

website awards